The Process of Removing KARMAS ( simple )

The Process of Removing KARMAS ( simple ) karmaremoval #Karmas #trataka dharana #openeyemeditation #adikrishna #krishna #radhakrishna #kali #hinduism #dharma #astangayoga #thirdeye #threeeyes #mergingeyes #divine Dharana means a continuous flow of Divine Energy. Dharana has been practiced by humans for eons to burn all KARMAS. A SOUL has to burn its KARMA every day to leadContinue reading “The Process of Removing KARMAS ( simple )”

“Excessive Workouts leads to Untimely Deaths”

“Excessive Workouts leads to Untimely Deaths” “Shri Adi Dwarakadish – Srimati Dwarakamayi “ Exercising the body without gaining Spiritual Enlightenment and Self-Realization leads to the sudden untimely demise of the human body. Heavy physical practices and exercises are for those who have opened all the Divine Energy channels of the human body including the TopContinue reading ““Excessive Workouts leads to Untimely Deaths””

” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “

” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “ దేవీ ఉవాచ :స్తోత్ర పాలన: పరమపురుషకృష్ణ.రచన సిద్ధిజగతి పరమప్రేమమయి నిరామయి త్యాగమయి మహాస్తోత్రమయి మోక్షమయి జ్ఞానమయి ! మహాధ్యానమయి జ్యోత్స్నమయి విశ్వమయిపరమపురుషమయి ఈశమయి కృష్ణమయి ! ఏకజిష్ణుమయి వీరమయి కావ్యమయి విశ్వక్షేమమయి శోభమయి శక్తిమయి ! పరమస్నేహమయి వ్యక్తమయి వేదమయి మహాయోగమయి శిఖరమయి సర్వమయి ! పరమతపోమయి సత్యమయి నిఖిలమయి విశ్వచక్షుమయి అభయమయి అమృతమయి ! ఆదివాంగ్మయి ఆత్మమయి అమరమయి సిద్ధస్వరమయి అఖిలమయి గమ్యసిద్ధిమయి ! మహాక్షేమమయి నిరుపమయి వేగమయిContinue reading “” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “”