” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “

” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “ దేవీ ఉవాచ :స్తోత్ర పాలన: పరమపురుషకృష్ణ.రచన సిద్ధిజగతి పరమప్రేమమయి నిరామయి త్యాగమయి మహాస్తోత్రమయి మోక్షమయి జ్ఞానమయి ! మహాధ్యానమయి జ్యోత్స్నమయి విశ్వమయిపరమపురుషమయి ఈశమయి కృష్ణమయి ! ఏకజిష్ణుమయి వీరమయి కావ్యమయి విశ్వక్షేమమయి శోభమయి శక్తిమయి ! పరమస్నేహమయి వ్యక్తమయి వేదమయి మహాయోగమయి శిఖరమయి సర్వమయి ! పరమతపోమయి సత్యమయి నిఖిలమయి విశ్వచక్షుమయి అభయమయి అమృతమయి ! ఆదివాంగ్మయి ఆత్మమయి అమరమయి సిద్ధస్వరమయి అఖిలమయి గమ్యసిద్ధిమయి ! మహాక్షేమమయి నిరుపమయి వేగమయిContinue reading “” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “”

The Divine Fragrant Peace Tea

The Divine fragrance illuminates the Mind, dispels the darkness of Mind. Thoughts stop the creative process of Mind. We Indians apply Sandalwood paste on the forehead to ward off thoughts and Evil. Anyone can apply a real sandal wood paste on their forehead to brighten the Mind. It stops different waves of Mind. All theseContinue reading “The Divine Fragrant Peace Tea”

Amazing 6 Life Lessons

This life is full of Lessons. Do you always want to be a student of Life? It’s now time that you become a Teacher of your Life. Master the Life. The important Lessons to Learn to be a teacher of our life are as follows. You have seen many people. Until then, those who doContinue reading “Amazing 6 Life Lessons”