మహా కర్మ చక్రం

కర్మచక్రం KARMA CHAKRAM మోసాలభారం జన్మలు అంటే ఆకలి – ఆత్మ అంటే సంతృప్తి కర్మచక్రం అనగానే మీకు కర్మచక్రం యొక్క ఆకృతి అర్థం అయ్యి వుంటుంది.అవును, కర్మచక్రం circle అంటే వృత్తాకారంలో వుంటుంది.మహాకర్మచక్రం అనేక చిన్నా-పెద్దా కర్మచక్రాలతో నిండి వుంటుంది.ప్రతి జీవికి ,వారి వారి కర్మలకి సంబంధించిన మహాకర్మచక్రం ఒకటి వుంటుంది.దానిని అనుసరించే అనేక జన్మలు ఏర్పడతాయి.జీవి యొక్క మహాకర్మ చక్రాన్ని భగవంతుడు – భగవతి మాత్రమే ,అంటే దేవతలు చూడగలరు. “మహాకర్మచక్రం’ అనేది అతిContinue reading “మహా కర్మ చక్రం”

Amazing 6 Life Lessons

This life is full of Lessons. Do you always want to be a student of Life? It’s now time that you become a Teacher of your Life. Master the Life. The important Lessons to Learn to be a teacher of our life are as follows. You have seen many people. Until then, those who doContinue reading “Amazing 6 Life Lessons”

How is your Sixth Sense?

Poor Intuition= Unlimited Troubles Sixth sense is also known as Intuition.The intuition has fallen to lower levels. It is not working for many humans nowadays. Intuition is the eradicator of Problems in our Life. Imagine your house is out of electricity for few hours.The Power will come back when the electrician repairs the wires. TheContinue reading “How is your Sixth Sense?”