మంత్రము ఆత్మ స్వరూపుడు యైన గురువు నుండి గ్రహించాలి ,పంచ భూత మాయ ప్రకృతి నుండి కాదు

మనుష్యులు పుస్తకాలలో, ఇంటర్నెట్, యూట్యూబ్ నుండి మంత్రాలు తీసుకొని వాటిని జపం చేస్తుంటారు.నిజానికి మంత్రం అనేది ఆత్మ నుండి తీసుకోవాలి.ఆత్మ శుద్ధశక్తి కలిగి వుంటుంది.ఏ గురువు భూతశుద్ధి ద్వారా తమలోని శుద్ధశక్తిని ఆత్మలోలయం చేస్తారో, వారు మనస్సుని స్థిరంగా నిలిపి వుంచగలుగు తారు.స్థిరంగావున్న మనస్సులో ఎంత శక్తి యైన పడుతుంది,ప్రవహిస్తుంది.శక్తి యొక్క గొప్ప ప్రవాహం మన మనసులో జరగాలంటే మన మనస్సు కదలకూడదు, అందులో ఏమి ఆలోచన లేకుండా కాళీగా శాంతంగా వుండాలి.అపుడు శక్తి ప్రవాహం జరుగుతుంది.Continue reading “మంత్రము ఆత్మ స్వరూపుడు యైన గురువు నుండి గ్రహించాలి ,పంచ భూత మాయ ప్రకృతి నుండి కాదు”

The Process of Restrictive Energies

Universal Energies are of Two types                        1. Isolated Energies ( Asura Shakti  / Demonic Energies)                                                   2.Independent Energies ( Divine Energies / Positive Energies) Isolated Energies does not work in team.They are diseased dark energies.You keep a COVID patient in isolation due to fear of the disease.It degrades your life .This is how the isolated energiesContinue reading “The Process of Restrictive Energies”