శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క ఫలశృతి

శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క మంచి ఫలశృతి “స్మరణాత్ పాపరాశీనాం ఖండనం మృత్యునాశనం” అర్థం: ఈ స్తోత్రం నిత్యం మనసులో ఙ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటే ,దేహంలో ఒక మహా సర్పరాశిలా పడివున్న పాపపు మఖిలి ఖండింపబడి ,అనగా ముక్కలు కాబడి జీర్ణం అవ్వుటకు యోగ్యత సంతరించు కుంటుంది. సులభార్థం : ప్రతి మనిషిలో పాపపు రాసి ఒక చాంతాడు మాదిరిగా పేనుకొని వుంటుంది.ఈ పాపరాశి దైవశక్తి ద్వారా జీర్ణం అవ్వాలంటే , ముందుగా అది ముక్కలు ముక్కలుగాContinue reading “శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క ఫలశృతి”

The Great secret to Early Mantra Siddhi

Mantra is a combination of sacred letters that holds Unlimited Power of this Universe. There are countless Mantras available in this Universe. The source of these Mantras is Goddess Sri AdiParaShakti. Mantras have been created by combining the energies of various Magic seed letters. We call them Beejas or Seeds. A seed is the sourceContinue reading “The Great secret to Early Mantra Siddhi”

Various Energy Fragments in Humanbody

Do you love everyone equally? Of course not. Who loves everyone equally? They must be aliens if they show same love towards everyone. We categorize the people we know in our Brains.We put the ones who like us in one category(fans or friends). Likewise, we put the ones who save us in one category(lifesavers). WeContinue reading “Various Energy Fragments in Humanbody”