శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క ఫలశృతి

శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క మంచి ఫలశృతి “స్మరణాత్ పాపరాశీనాం ఖండనం మృత్యునాశనం” అర్థం: ఈ స్తోత్రం నిత్యం మనసులో ఙ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటే ,దేహంలో ఒక మహా సర్పరాశిలా పడివున్న పాపపు మఖిలి ఖండింపబడి ,అనగా ముక్కలు కాబడి జీర్ణం అవ్వుటకు యోగ్యత సంతరించు కుంటుంది. సులభార్థం : ప్రతి మనిషిలో పాపపు రాసి ఒక చాంతాడు మాదిరిగా పేనుకొని వుంటుంది.ఈ పాపరాశి దైవశక్తి ద్వారా జీర్ణం అవ్వాలంటే , ముందుగా అది ముక్కలు ముక్కలుగాContinue reading “శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క ఫలశృతి”

Life Style of True Yogic Samadhi Practitioners

How to spot a real Yogic Practioner #krishna #radha #Sadhguru #ashram The influential beings are of many kinds.The influential people’s practices are Speaking,Chanting,Story Telling.An influential Guru is not a Tapasvi or God.They are just teachers whose practices are linked only to the mouth.i.e.Tongue. On the other end ,The real enlightened beings are known as TapodevisContinue reading “Life Style of True Yogic Samadhi Practitioners”

Rotten Meat Theory

Rotten Bodies Theory: #aghori #oldage #rottenmeat #diseased #harekrishna #radheradhe #Kalima Generally the young generation dislikes rotten meat because of its unhealthy benefits.But Doctors,Yogis,Aghoris ,Sanyasis,Gods don’t dislike rotten meats because they have experienced life vastly and they have the ability to cure old aged diseased beings.Kudos to all the beings who like to care and healContinue reading “Rotten Meat Theory”