దానం యొక్క ఫలితం

జీవదానం అజీవదానం రజోగుణ సంపన్నులు మానవులు నిత్యం కొత్తకొత్త కోరికలతో సతమతమవుతుంటారు.కొరిక కూడా గుణాన్ని బట్టి ఉత్పన్నం అవుతుంది.మానవులు వారి కోరికలు తీరి ఉన్నత జన్మలలోకి వెళ్ళటానికి దానం చేయాలి. దానం అంటే మనదగ్గర వున్నది వేరే వారికి శాశ్వతంగా ఇచ్చేయటం. దానాలు రెండు రకాలు 1)జీవదానం 2)అజీవదానం.జీవదానం అంటే బ్రతికి ఉన్నవాటిని దానం చేయటం.అజీవదానం అంటే జీవంలేని వాటిని దానం చేయటం.అంటే వస్తువులు,యంత్రాలు,ఉప్పులు, పప్పులు,పండ్లు,ధాన్యాలు,గృహాలు,స్థలాలు,ధనం, నీరు,ద్రవ్యం,బట్టలు,పుస్తకాలు ఇవి జీవంలేనివి వీటిని వేరేవారికి దానంగా ఇస్తే అవిContinue reading “దానం యొక్క ఫలితం”

Various Energy Fragments in Humanbody

Do you love everyone equally? Of course not. Who loves everyone equally? They must be aliens if they show same love towards everyone. We categorize the people we know in our Brains.We put the ones who like us in one category(fans or friends). Likewise, we put the ones who save us in one category(lifesavers). WeContinue reading “Various Energy Fragments in Humanbody”

Unvarying Uniform Energy (Real Shakti Energy)

Lord Shiva is worshiped in his linga form.There is a great spiritual significance to it. So many people from the past have compared linga to what ever they thought of . But the Universal Mother Sri Adiparashakti initiated linga worship for higher spiritual seekers . Just observe the image of lord Shiva’s meditative pose .HeContinue reading “Unvarying Uniform Energy (Real Shakti Energy)”