” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “

” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “ దేవీ ఉవాచ :స్తోత్ర పాలన: పరమపురుషకృష్ణ.రచన సిద్ధిజగతి పరమప్రేమమయి నిరామయి త్యాగమయి మహాస్తోత్రమయి మోక్షమయి జ్ఞానమయి ! మహాధ్యానమయి జ్యోత్స్నమయి విశ్వమయిపరమపురుషమయి ఈశమయి కృష్ణమయి ! ఏకజిష్ణుమయి వీరమయి కావ్యమయి విశ్వక్షేమమయి శోభమయి శక్తిమయి ! పరమస్నేహమయి వ్యక్తమయి వేదమయి మహాయోగమయి శిఖరమయి సర్వమయి ! పరమతపోమయి సత్యమయి నిఖిలమయి విశ్వచక్షుమయి అభయమయి అమృతమయి ! ఆదివాంగ్మయి ఆత్మమయి అమరమయి సిద్ధస్వరమయి అఖిలమయి గమ్యసిద్ధిమయి ! మహాక్షేమమయి నిరుపమయి వేగమయిContinue reading “” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “”

Male and Female are equal Supportive Energies

Women have always sought fathers, brothers, husbands, and boyfriends to help them overcome dangerous circumstances that may leave a dark mark on their lives and the lives of future generations. What if they didn’t help remove your social stigma? You will serve as a scapegoat for future generations. Women can overcome any adversity in theirContinue reading “Male and Female are equal Supportive Energies”