శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క ఫలశృతి

శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క మంచి ఫలశృతి “స్మరణాత్ పాపరాశీనాం ఖండనం మృత్యునాశనం” అర్థం: ఈ స్తోత్రం నిత్యం మనసులో ఙ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటే ,దేహంలో ఒక మహా సర్పరాశిలా పడివున్న పాపపు మఖిలి ఖండింపబడి ,అనగా ముక్కలు కాబడి జీర్ణం అవ్వుటకు యోగ్యత సంతరించు కుంటుంది. సులభార్థం : ప్రతి మనిషిలో పాపపు రాసి ఒక చాంతాడు మాదిరిగా పేనుకొని వుంటుంది.ఈ పాపరాశి దైవశక్తి ద్వారా జీర్ణం అవ్వాలంటే , ముందుగా అది ముక్కలు ముక్కలుగాContinue reading “శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం యొక్క ఫలశృతి”

Relax CEO Relax

#Relaxceo #stophecticwork #growmentally #growsoulfully #stopworkafter3pm #happylife #joyfulenvironment All the businesses and it’s workers have to relax a bit. This is just a wakeful call to your soul.There is no need to grow the pockets and bellies in stock market race.Relax a bit.These is no need for evening and late night works.The planet is not onContinue reading “Relax CEO Relax”

Insomnia – The city never Sleeps

#insomniaproblems #goodlifestyle #atmosphere #toxicair #pollution #sleeplessness Blockages to enter into a healthy lifestyle. Many more are having insomnia everywhere around the cities.The only reason for insomnia is toxicity in the climate.Many cities never sleep due to heavy carbon monoxide in the air around them.Let the cities sleep by growing plants and trees every inch toContinue reading “Insomnia – The city never Sleeps”