” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “

” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “

దేవీ ఉవాచ :
స్తోత్ర పాలన: పరమపురుషకృష్ణ.
రచన సిద్ధిజగతి

పరమప్రేమమయి నిరామయి త్యాగమయి
మహాస్తోత్రమయి మోక్షమయి జ్ఞానమయి !

మహాధ్యానమయి జ్యోత్స్నమయి విశ్వమయి
పరమపురుషమయి ఈశమయి కృష్ణమయి !

ఏకజిష్ణుమయి వీరమయి కావ్యమయి
విశ్వక్షేమమయి శోభమయి శక్తిమయి !

పరమస్నేహమయి వ్యక్తమయి వేదమయి
మహాయోగమయి శిఖరమయి సర్వమయి !

పరమతపోమయి సత్యమయి నిఖిలమయి
విశ్వచక్షుమయి అభయమయి అమృతమయి !

ఆదివాంగ్మయి ఆత్మమయి అమరమయి
సిద్ధస్వరమయి అఖిలమయి గమ్యసిద్ధిమయి !

మహాక్షేమమయి నిరుపమయి వేగమయి
పరమైక్యమయి జగన్మయి మాయమయి !

” महामयि स्तोत्रं परमादिशक्ति “

देवी उवाच :
स्तोत्र पालन: परमपुरुषकृष्ण.
रचन : सिद्धिजगति

परमप्रेममयि निरामयि त्यागमयि
महास्तोत्रमयि मोक्षमयि ज्ञानमयि !

महाध्यानमयि ज्योत्स्नमयि विश्वमयि
परमपुरुषमयि ईशमयि कृष्णमयि !

एकजिष्णुमयि वीरमयि काव्यमयि
विश्वक्षेममयि शोभमयि शक्तिमयि !

परमस्नेहमयि व्यक्तमयि वेदमयि
महायोगमयि शिखरमयि सर्वमयि !

परमतपोमयि सत्यमयि निखिलमयि
विश्वचक्षुमयि अभयमयि अमृतमयि !

आदिवांग्मयि आत्ममयि अमरमयि
सिद्धस्वरमयि अखिलमयि गम्यसिद्धिमयि !

महाक्षेममयि निरुपमयि वेगमयि
परमैक्यमयि जगन्मयि मायमयि !

Published by Shree Radha

I am Sri Radhananda Kali Mataji from India. A 36 year old Celibate , Writer, Motivator, Spiritual Speaker and a Yogi. My motto is to spread the Divine Knowledge everywhere effortlessly. I produce my content in simple ways.

2 thoughts on “” మహామయి స్తోత్రం పరమాదిశక్తి “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: